Kamerkoor Musica Sacra (KMS) werd door Hans Jansen op­ge­richt in het na­jaar van 1974 en ont­wik­kel­de zich de af­ge­lo­pen 45 jaar onder zijn be­zie­len­de leiding tot een vo­caal en­sem­ble dat op hoog ni­veau mu­si­ceert en in al die ja­ren een breed re­per­toi­re heeft op­ge­bouwd van kerk­mu­ziek van de vroe­ge Ba­rok tot en met de 21e eeuw. Daar­naast voert het koor ge­re­geld nieuw werk van Hans Jan­sen uit (Mat­theus Pas­sion en Jo­han­nes Pas­sion, Sta­bat Ma­ter, Lau­da­te Do­mi­num, etc.) en oogst daar­mee tel­kens veel waar­de­ring. KMS geeft re­gel­ma­tig con­cer­ten bin­nen en bui­ten Den Haag; daar­naast ver­leen­de en ver­leent het koor me­de­wer­king aan fes­ti­vals, zoals o.a. het Haagse Kamer­koren Festival en het twee­maal in Den Haag ge­or­ga­ni­seer­de Inter­natio­nale Heinrich Schütz Fes­ti­val.

KMS heeft zich in het mu­ziek­le­ven in en rond Den Haag en ook daar­buiten een ge­waar­deer­de plaats ver­wor­ven. Recent ver­zorg­de het koor een con­cert in de Ab­dij­kerk in Den Haag (Loos­duin­en) en bij­zon­dere passie­uit­voe­rin­gen in o.a. Rijs­wijk, Oegst­geest, Ke­thel en Den Haag: in 2018 met o.a. het Sta­bat Ma­ter van Hans Jan­sen en in 2019 met de Lukas­pas­sion van Hein­rich Schütz.

Klik op foto voor grotere weergave
   Dirigent:tel:070-3850407
   Secretariaat:tel:079-3610545
   Contact:secretaris@kamerkoormusicasacra.nl
   
   
   
Klik op foto voor grotere weergave