JUBILATE!
Feestelijk jubileumconcert ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan
met werken van o.a. Schütz, Schein, Rosenmüller, Buxtehude,
Händel, Pepping, Distler, Jansen
m.m.v. een instrumentaal ensemble en
solisten Anke van der Kooij (sopraan) & Maarten Karres (bas)
het geheel onder leiding van dirigent Hans Jansen

Zondag 17 november 2019 - 15.00 uur
Abdijkerk - Willem III straat 40 - Den Haag/Loosduinen


Kaarten in de voorverkoop € 12,50 (tot 11 november 2019);
ná 11 november en aan de kerk (voorafgaand aan het concert) € 15,00.
Programmaboekje en drankje na afloop zijn inbegrepen.

Voorverkoop via de koorleden óf door overmaking van € 12,50
op bankrekening NL17 INGB 0002244876 t.n.v. Kamerkoor Musica Sacra te Den Haag,
onder vermelding van "jubileumconcert" en het aantal kaarten.
Op de dag van het concert ligt dan bij de kassa een programmaboekje voor u klaar.

Een voorproefje horen?

VAN HARTE WELKOM BIJ CONCERT EN DRANKJE NA AFLOOP!

Kamerkoor Musica Sacra (KMS) werd door Hans Jansen op­ge­richt in het na­jaar van 1974 en ont­wik­kel­de zich de af­ge­lo­pen 45 jaar onder zijn be­zie­len­de leiding tot een vo­caal en­sem­ble dat op hoog ni­veau mu­si­ceert en in al die ja­ren een breed re­per­toi­re heeft op­ge­bouwd van kerk­mu­ziek van de vroe­ge Ba­rok tot en met de 21e eeuw. Daar­naast voert het koor ge­re­geld nieuw werk van Hans Jan­sen uit (Mat­theus Pas­sion en Jo­han­nes Pas­sion, Sta­bat Ma­ter, Lau­da­te Do­mi­num, etc.) en oogst daar­mee tel­kens veel waar­de­ring. KMS geeft re­gel­ma­tig con­cer­ten bin­nen en bui­ten Den Haag; daar­naast ver­leen­de en ver­leent het koor me­de­wer­king aan fes­ti­vals, zoals o.a. het Haagse Kamer­koren Festival en het twee­maal in Den Haag ge­or­ga­ni­seer­de Inter­natio­nale Heinrich Schütz Fes­ti­val.

KMS heeft zich in het mu­ziek­le­ven in en rond Den Haag en ook daar­buiten een ge­waar­deer­de plaats ver­wor­ven. Recent ver­zorg­de het koor een con­cert in de Ab­dij­kerk in Den Haag (Loos­duin­en) en bij­zon­dere passie­uit­voe­rin­gen in o.a. Rijs­wijk, Oegst­geest, Ke­thel en Den Haag: in 2018 met o.a. het Sta­bat Ma­ter van Hans Jan­sen en in 2019 met de Lukas­pas­sion van Hein­rich Schütz.

Dit najaar bestaat KMS 45 jaar en om dit ju­bi­leum te vier­en bereidt het zich voor op een fees­te­lijk jubi­leum­con­cert op zon­dag­mid­dag 17 no­vem­ber 2019 in de Ab­dij­kerk in Den Haag. Hans Jan­sen zal ook voor dit ju­bi­leum­con­cert een nieuw werk "Jubi­late Deo om­nis terra" com­po­ne­ren voor koor, vo­cale solis­ten en instru­men­taal ensemble. U bent van har­te wel­kom! Voor verdere informatie zie hierboven.

Kamer­koor Musi­ca Sa­cra be­staat uit een vaste kern van 15 zang­ers, die naar be­hoef­te met pro­ject­zang­ers kan worden uitge­breid.

Klik op foto voor grotere weergave
   De repetities zijn op vrijdagavond 20:00 uur in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout 4 in Den Haag.
   Dirigent:tel:070-3850407
   Secretariaat:tel:079-3610545
   Contact:secretaris@kamerkoormusicasacra.nl
   
   
   
Klik op foto voor grotere weergave