Kamerkoor Musica Sacra (KMS) werd door Hans Jansen op­ge­richt in het na­jaar van 1974 en ont­wik­kel­de zich de af­ge­lo­pen 45 jaar onder zijn be­zie­len­de leiding tot een vo­caal en­sem­ble dat op hoog ni­veau mu­si­ceert en in al die ja­ren een breed re­per­toi­re heeft op­ge­bouwd van kerk­mu­ziek van de vroe­ge Ba­rok tot en met de 21e eeuw. Daar­naast voert het koor ge­re­geld nieuw werk van Hans Jan­sen uit (Mat­theus Pas­sion en Jo­han­nes Pas­sion, Sta­bat Ma­ter, Lau­da­te Do­mi­num, etc.) en oogst daar­mee tel­kens veel waar­de­ring. KMS geeft re­gel­ma­tig con­cer­ten bin­nen en bui­ten Den Haag; daar­naast ver­leen­de en ver­leent het koor me­de­wer­king aan fes­ti­vals, zoals o.a. het Haagse Kamer­koren Festival en het twee­maal in Den Haag ge­or­ga­ni­seer­de Inter­natio­nale Heinrich Schütz Fes­ti­val. KMS heeft zich in het mu­ziek­le­ven in en rond Den Haag en ook daar­buiten een ge­waar­deer­de plaats ver­wor­ven. In novem­ber 2019 vier­de het koor zijn 45-jarig jubi­leum met een fees­telijk con­cert in de Abdij­kerk in Loos­duinen. Vanaf 2020 gaat het koor verder als project­koor.
Voor meer informatie: www.hans-jansen.com