Kamerkoor Musica Sacra (KMS) werd door Hans Jansen op­ge­richt in het na­jaar van 1974 en ont­wik­kel­de zich de af­ge­lo­pen 45 jaar onder zijn be­zie­len­de leiding tot een vo­caal en­sem­ble dat op hoog ni­veau mu­si­ceert en in al die ja­ren een breed re­per­toi­re heeft op­ge­bouwd van kerk­mu­ziek van de vroe­ge Ba­rok tot en met de 21e eeuw. Daar­naast voert het koor ge­re­geld nieuw werk van Hans Jan­sen uit (Mat­theus Pas­sion en Jo­han­nes Pas­sion, Sta­bat Ma­ter, Lau­da­te Do­mi­num, etc.) en oogst daar­mee tel­kens veel waar­de­ring. KMS geeft re­gel­ma­tig con­cer­ten bin­nen en bui­ten Den Haag; daar­naast ver­leen­de en ver­leent het koor me­de­wer­king aan fes­ti­vals, zoals o.a. het Haagse Kamer­koren Festival en het twee­maal in Den Haag ge­or­ga­ni­seer­de Inter­natio­nale Heinrich Schütz Fes­ti­val.

KMS heeft zich in het mu­ziek­le­ven in en rond Den Haag en ook daar­buiten een ge­waar­deer­de plaats ver­wor­ven. Recent ver­zorg­de het koor een con­cert in de Ab­dij­kerk in Den Haag (Loos­duin­en) en bij­zon­dere passie­uit­voe­rin­gen in o.a. Rijs­wijk, Oegst­geest, Ke­thel en Den Haag: in 2018 met o.a. het Sta­bat Ma­ter van Hans Jan­sen en in 2019 met de Lukas­pas­sion van Hein­rich Schütz.

Dit najaar bestaat KMS 45 jaar en om dit ju­bi­leum te vier­en bereidt het zich voor op een fees­te­lijk jubi­leum­con­cert op zon­dag­mid­dag 17 no­vem­ber 2019 in de Ab­dij­kerk in Den Haag met wer­ken van o.a. Hein­rich Schütz, Andreas Ham­mer­schmidt, Die­trich Bux­te­hude, Johann Rosen­müller, Ernst Pep­ping en Wil­lem Mud­de. Hans Jan­sen zal ook voor dit ju­bi­leum­con­cert een nieuw werk "Jubi­late Deo om­nis terra" com­po­ne­ren voor koor, vo­cale solis­ten en instru­men­taal ensemble. U bent van har­te wel­kom!

Kamer­koor Musi­ca Sa­cra be­staat uit een vaste kern van 15 zang­ers, die naar be­hoef­te met pro­ject­zang­ers kan worden uitge­breid.

Klik op foto voor grotere weergave
   De repetities zijn op vrijdagavond 20:00 uur in de Kloosterkerk aan het Lange Voorhout 4 in Den Haag.
   Dirigent:tel:070-3850407
   Secretariaat:tel:079-3610545
   Contact:secretaris@kamerkoormusicasacra.nl
   
   
   
Klik op foto voor grotere weergave